Sakramenty

Chrzest święty

Rodzice dziecka:
1. Zgłaszają się do kancelarii parafialnej, celem sporządzenia aktu chrztu św. przynajmniej na tydzień przed planowaną datą chrztu dziecka, przynoszą ze sobą odpis aktu urodzenia z USC.
2. Uczestniczą obowiązkowo w konferencji przygotowującej do chrztu świętego.
3. Przystępują do Sakramentu Pokuty.
4. Nie można udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub wbrew ich woli.
5. Jeśli rodzice dziecka żyją w związku cywilnym, kapłan powinien doprowadzić ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej.

Rodzice chrzestni:
1. Posiadają zaświadczenie z parafii zamieszkania (nie zameldowania) o życiu religijnym.
2. Obowiązkowo uczestniczą w konferencji przed chrztem św.
3. Przedstawiają zaświadczenie ważnie odbytej spowiedzi św.
4. Przynoszą na chrzest świecę i białą szatę.
Rodzicami chrzestnymi NIE MOGĄ zostać następujące osoby:
1. Nieochrzczone.
2. Należące do jakiejś sekty religijnej.
3. Które publicznie zaparły się wiary.
4. Które są wrogo ustosunkowane do wiary i religii.
5. Będące publicznymi, jawnymi grzesznikami.
6. Żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.
W dniu chrztu św.:
1. Rodzice lub chrzestni  przed chrztem zgłaszają się do zakrystii i składają brakujące zaświadczenia o odbytej spowiedzi świętej.
2. Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z Kurii Legnickiej. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania zdjęć i nagrań.

 

BIERZMOWANIE

Przyjmujący bierzmowanie

Kan. 889 ?

§ 1. Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany.
§ 2. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne.

Kan. 890 ? Wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Rodzice, duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie mają troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygotowani do jego przyjęcia i w odpowiednim czasie do niego przystąpili.

Świadkowie

Kan. 893 ?

§ 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kan. 874 (patrz: chrzest).
§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

Szafarz bierzmowania

Właściwym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Zwykle on sam udziela tego sakramentu, aby wyraźniej występował jego związek z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie napełnieni Duchem Świętym sami przekazywali Go wiernym przez włożenie rąk.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Skrócony odpis aktu chrztu.
Osoby spoza parafii, koniecznie muszą dostarczyć zgodę własnego proboszcza.

 

I Komunia święta

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.
Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy ? Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały? (KKK 1322-1323).

Eucharystia jest ?źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego?, tak że jest to wprost niemożliwe, aby prowadzić życie chrześcijańskie bez częstego udziału w Eucharystii. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: ?Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym? (J 6,53-54).
Wszystkie sakramenty święte, posługi kościelne i dzieła apostolstwa są ściśle powiązane z Eucharystią i do niej zmierzają. Eucharystia jest znakiem jedności wiernych z Bogiem i braćmi.Jedność tę oznacza i ją urzeczywistnia. Jest więc skutecznym znakiem Bożego daru jedności. W kazaniu o chlebie żywym, jakie Jezus wygłosił w Kafarnaum po rozmnożeniu chleba, powiedział również: ?Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim? (J 6,56).

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO O UCZESTNICTWIE W NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII (kan. 912-923)

Kan. 912 ? Każdy ochrzczony, jeśli tylko prawo tego nie zabrania, może i powinien być dopuszczony do Komunii świętej.

Kan. 913 ?

 • § 1. Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa.
 • § 2. Jednakże dzieciom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci wolno udzielić Najświętszej Eucharystii, gdy potrafią odróżnić Ciało Chrystusa od zwykłego chleba i mogą z szacunkiem przyjąć Komunię świętą.

Kan. 914 ? Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Do proboszcza należy również czuwać nad tym, by do Stołu Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu albo jego zdaniem nie są wystarczająco przygotowane.

 

Sakrament małżeństwa

 

Przygotowanie do małżeństwa

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej).

Obowiązki narzeczonych:

 1. Udział w  konferencjach przedmałżeńskich
 2. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza ? w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński; druga ? tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa).
 3. Jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub tzw. konkordatowy zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi (3 egzemplarze)
 4. Spotkania w kancelarii parafialnej:
   • spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich,
   • wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego (-ej),
   • ustalenie daty ślubu,
   • umówienie się na drugie spotkanie,
   • narzeczeni proszą Pana Organistę o oprawę muzyczną liturgii sakramentu małżeństwa.
   • narzeczony(a) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. Proboszcza stwierdzający brak przeszkód małżeńskich,

Dokumenty:

 1. Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron.
 2. Świadectwo bierzmowania.
 3. Strona owdowiała przynosi ? akt zgonu współmałżonka.
 4. Dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy.
 5. Dowody osobiste.
 6. Dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi) ? data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu.
 7. Zaświadczenia, że świadkowie ślubu mogą być dopuszczeni do tej godności

W dniu ślubu  przed  zawarciem sakramentu małżeństwa narzeczeni i świadkowie zgłaszają się do zakrystii by:

 • złożyć brakujące podpisy,
 • przynieść obrączki,
 • dostarczyć potwierdzenia uczestnictwa w spowiedzi św.

 

Pogrzeb katolicki

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickego:

 • akt zgonu z USC
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z administracją cmentarza.

Zachęca się rodzinę zmarłej osoby do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania (spowiedź), a w czasie Eucharystii przyjęcie komunii świętej w intencji zmarłego.